Νόμος για την Ασφάλεια Τροφίμων: Τι σημαίνει στην πράξη το «Due Diligence»;

 

Οι εύλογες προφυλάξεις απλά ισοδυναμούν με τη διαδικασία εντοπισμού όλων κρίσιμων σημείων της ασφάλειας τροφίμων στην παραγωγή, την αποθήκευση και τη διανομή τροφίμων, και του μετέπειτα εντοπισμού των κατάλληλων μέτρων ελέγχου για την επαρκή πρόληψη του κίνδυνου αποτυχίας της ασφάλειας των τροφίμων και της τοποθέτησης κατάλληλων διαδικασιών διαχείρισης ελέγχου για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής τους.

Οι εύλογες προφυλάξεις μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση ικανοποιητικής τεκμηρίωσης των HACCP και QMS. Υπάρχει μια καθιερωμένη μορφή για όλη αυτή την τεκμηρίωση, που είναι ευρέως αποδεκτή στο εσωτερικό της βιομηχανίας τροφίμων και εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Προτύπων Τροφίμων και είναι προφανώς σκόπιμο για τις επιχειρήσεις τροφίμων να ακολουθήσουν τις αποδεκτές μορφές, ειδικά για την παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων στο δικαστήριο.

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης θα πρέπει ουσιαστικά να συμμορφώνονται με «όλες τις εύλογες προφυλάξεις», εφόσον έχουν στήσει μια ‘Safer Food – Better Business’ προς ικανοποίηση του τοπικού τους γραφείου περιβαλλοντικής υγείας.

Due Diligence


Το «Due Diligence» σημαίνει παροχή όλων των εύλογων προφυλάξεων, με άλλα λόγια, τη πραγματική εκτέλεση των μέτρων ελέγχου και των διαδικασιών διαχείρισης που έχουν τεθεί στην τεκμηρίωση των HACCP και QMS … δηλαδή ότι γίνονται!

Το «Due Diligence» μπορεί να αποδειχθεί στην πράξη μόνο με την παραγωγή ειλικρινών αρχείων της εφαρμογής σε κάποια μορφή αποδεκτή υπό έλεγχο σε έναν υπάλληλο επιβολής του νόμου της ασφάλειας τροφίμων (δηλαδή ένα γραφείο περιβαλλοντικής υγείας) και τελικά σε ένα δικαστήριο του νόμου.

Αν, για παράδειγμα, η ανάλυση HACCP προσδιορίζει ότι η ασφάλεια ενός συγκεκριμένου τροφίμου απαιτεί κατάλληλο έλεγχο θερμοκρασίας σε ένα ή περισσότερα στάδια της παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής, τότε, η παρουσίαση αντίστοιχων εγγραφών της θερμοκρασίας σύμφωνα με την αξιολόγηση κινδύνου του HACCP θα είναι το μόνο πρακτικά αποδεκτό μέσο για να αποδείξετε τη δέουσα επιμέλεια, προς ικανοποίηση του τοπικού γραφείου περιβαλλοντικής υγείας και του Ποινικού Δικαστηρίου.

Εάν θα θέλετε να μάθετε παραπάνω λεπτομέρειες σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας πληροφορήσουμε για τα σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης που προσφέρουμε.